تصاویر چهره برای تمرین درس پردازش تصویر

تصاویر چهره برای تمرین درس پردازش تصویر

به نام خدا

در ادامه این تاپیک، 2000 تصویر مثبت و منفی چهره در قالب یک فایل فشرده پیوست شده است. ضمن دانلود، مطابق تمرینی که در کلاس توضیح داده شد از این تصاویر استفاده نمایید. 80% تصاویر برای آموزش و 20% برای آزمایش مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین برای آشنایی بیشتر با ویژگی های هار (Haar features) این مبحث را ببینید.

گزارش این تمرین به همراه m فایل برنامه متلب تان را در یک پوشه ذخیره کرده و آن را فشرده نمایید سپس برای من ایمیل کنید.

 

مطالبی که باید در گزارش حتما درباره آنها توضیح دهید عبارتند از:

ویژگی های هار انتخاب شده، با شکل

توابع چگالی احتمال به دست آمده، با شکل

محاسبه مقادیر True Positive, True Negative, False Positive, False Negative

نمودار ROC

 

برای رسم توابع چگالی احتمال نرمال از دستورات مثال زیر استفاده کنید:

x = [-10:.1:10];
norm1 = normpdf(x, mu1, sigma1);
norm2 = normpdf(x, mu2, sigma2);
plot(x, norm1); hold on
plot(x, norm2)

 

تاریخ تحویل حداکثر تا پایان ساعت 23:59 روز پنجشنبه 21 آبان ماه.

 

تصاویر چهره


Home  |  about me  | Mahdi Jampour 2008 ©